പഴം പുഴുങ്ങി ബീഫ് | Banana Recipes | Kaya - Beef Kerala Traditional Recipe | Beef With Banana
Camp Setters
8.1หมื่น ผู้ติดตาม 78 จำนวนรวมของวิดีโอ4.35ล้าน ยอดวิวรวม· 2020-09-17