රයිස් කුකර් එකේ හරි ලේසියෙන් චිකන් බිරියානියක් හදමු | (ENG sub) Chicken Biriyani in Rice Cooker
Bandi Full
3.38แสน ผู้ติดตาม 238 จำนวนรวมของวิดีโอ28.89ล้าน ยอดวิวรวม· 2021-05-05