รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
이 시국이지만 열 수밖에 없다! 도쿄 올림픽
지식한입
지식한입 6.82แสน ผู้ติดตาม 58 จำนวนรวมของวิดีโอ 47.87ล้าน ยอดวิวรวม 2021-07-24 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-09-20
ยอดวิว5.55แสน
อัตราการกดไลค์ 95.9%
จำนวนความคิดเห็น1518
อัตราการดู 81.5%
ประสิทธิภาพที่ดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 3.53แสน - ฿ 6.36แสน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 4.5%
แฮชแท็กวิดีโอ
คำแนะนำ
#도쿄올림픽 #올림픽 #안산

. 업로드는 매주 토요일 오전 11시 혹은 저녁에 됩니다
. 혐오, 욕설 등 악플은 삭제 됩니다
. 문의 : [email protected]
. BGM : Feeling Alright - Gavin Luke

“일본의 디플레이션 해결 방법 중 하나는 최저 임금 인상이다” 라는 내용에 대하여 정치색을 드러낸다는 의견이 있어 제 생각을 간단하게 전해드립니다. 최저 임금 인상은 경제 성장에 따라 자연스럽게 올라갑니다. 실제로 한국도 진보 보수 정권 막론하고 최저 임금은 꾸준히 올랐습니다. 다만 국가의 경제 수준마다 적정한 최저 임금이 있고, 적정한 최저 임금 상승률이 있는데 통상적으로 1년에 15% 이상 상승은 과할 수 있고 경제성장률을 오히려 떨어뜨릴 가능성이 높은 걸로 알고 있습니다. 무엇보다 한국과 일본은 상황이 다릅니다. 한국은 인플레이션, 일본은 디플레이션이라는 기본 전제가 다릅니다. 특히 일본의 경우는 1인당 GDP에 비해 최저 임금이 하향 조정돼있다는 의견이 중론이었습니다. 때문에 보수 정권에서도 최저 임금 인상을 정책 목표로 두고 최저 임금을 꾸준히 인상했습니다. 일본의 1인당 노동 생산성은 한국보다 많이 높은데 반해, 최저 임금은 한국이랑 크게 차이가 나지 않습니다. 때문에 최저 임금 인상이 디플레이션의 해법 중 하나로 제시되고 있고요. 정상적인 시장에서는 최저 임금이 증가하면 소비가 늘어 경제가 활성화 된다는 게 중론입니다. 인상 폭이 지나치게 클 경우 경제에 독이 될 수 있다는 부분도 강조해드립니다. 최저 임금 인상이 무조건 포퓰리즘이다라고 생각하는 것은 최근 한국에서 이것이 정치 이슈화되어 더 그렇게 여겨지는 듯 합니다. 이런 내용들을 영상에도 넣는다면 오해가 생기지 않았겠지만, 10분 내외 영상에 담기에는 지면이 부족해서 저도 아쉽게 생각하고 있습니다. 아무쪼록 시청해주셔서 감사합니다. 행복한 주말되세요!
เปิด
ทีมงาน NoxInfluencer

ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

ตั้งคำถามผ่าน facebook (แนะนำ)