ഏറ്റവും DeSync ഉള്ള Room match കളിച്ചതെങ്ങനെ? | Team BLIND Nimo TV League Erangel Match Highlights
Blind Psycho
1.65แสน ผู้ติดตาม 288 จำนวนรวมของวิดีโอ10.67ล้าน ยอดวิวรวม· 2020-06-30