ഏറ്റവും DeSync ഉള്ള Room match കളിച്ചതെങ്ങനെ? | Team BLIND Nimo TV League Erangel Match Highlights
Blind Psycho
4.34แสน ผู้ติดตาม 510 จำนวนรวมของวิดีโอ50.37ล้าน ยอดวิวรวม· 2020-06-30