කුණුතියෙන්නේ මේ කො ලොන්නාවේ නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ !
Fill-T
8.15หมื่น ผู้ติดตาม 28 จำนวนรวมของวิดีโอ3.14ล้าน ยอดวิวรวม· 2020-06-16